Trikota fabric mata bilimleri: mata matasy näme?

Tor bilen mata mesh diýilýär.Dokalan torlar ak ýa-da ýüplük bilen boýalan organiki we trikota net torlar (şeýle hem dokalmadyk).Howanyň geçirijiligi, akartma we boýag gaýtadan işlenenden soň, tomus eşiklerini geýmekden başga-da, esasanam perdeler, çybyn torlary we beýleki enjamlar üçin amatly mata göwrümi gaty salkyn.Toruň ululygy çap etmek, süzmek we ş.m. üçin yzygiderli bolýar. Dokalan tor mata dokamagyň üç görnüşi bar: biri iki sany egriji toprak (ýer ýüpi we egrilen egriji) ulanmak, biri-birini öwrüp, bir-birine bürenmek dokma (ýüplük guramasyna serediň).Bükülen ýeriň çep tarapynda ýörite egrilen giňişleýin (ýarym hemmetaraplaýyn diýlip hem atlandyrylýar), egrelenden soň (ýa-da bäş gezek), egrelenden soň, ýeriň sag tarapyna öwrülmegi; ýüplük diýlip atlandyrylýan, egrilen we dokalan dokalan mesh şekilli deşik;Beýlekisi quakkard guramasyny ulanmak ýa-da gamyş usulynyň üýtgemegi, gamyş dişiniň üsti bilen üç topardan ybarat eriş, kiçijik deşikler bilen matany dokap biler, ýöne mesh gurluşy durnuksyz, hereket etmek aňsat, şonuň üçinem şeýle ýalan ýüplük diýilýär.Şeýle hem gamyşyň dykyzlygyndan peýdalanyp, dokma (ekran) emele getirýän ýönekeý dokumalar, inedördül dokumalar bar.Trikota net tor mata hem iki görnüşe bölünýär, dokalýan tor mata we örme tor mata, çig mal adatça neýlon, poliester, spandeks we ş.m., trikota net mata köp dürli atlary gutardy.

habarlar-3-1

Lighteňil dem alýan effekti gazanmak üçin ylgaw aýakgaplary we tennis aýakgaplary uly meýdany ulanar;Basketbol aýakgaplarynyň dil bölegi sap mata önümlerinde, beýleki bölekleri bolsa sap matalarda seýrek ulanylýar.

Tor, ýeňil agramy we howanyň geçirijiligini talap edýän ylgaw aýakgaplary ýaly aýakgaplar üçin ulanylýan ýörite ýokarky materialdyr.Pleönekeý aýdylan mata aýakgabyndan ýasalýar, ýöne, elbetde, sporty güýçlendirmek, ýörite süýüm we ylym güýçli tor dizaýnyny ulanmak üçin umumy, 3 d galypdan öndürilen dokalan materiallary ulanmak üçin iň oňat geçirijilik we çeýeligi bar. gabat gelmek aňsat, bu işleýän aýakgap, NIKE çykarylyşy köwüşiň ululygyny we ýeňil agramyny almaýar.Mundan başga-da, dürli moda we şahsyýet stillerini döretmek üçin dürli boýag we beýleki serişdeleri ulanmak amatly.Her ýyl NIKE-iň moda tendensiýasyny kesgitlemek üçin bu seriýany ulanjakdygyna düşünilýär.


Iş wagty: Noýabr-10-2022