Dokma bilimleri: Trikota fabric mata näme?

Trikota fabric mata, ýüplügi tegelege öwrüp, emele gelen matany kesmek üçin trikota need iňňelerini ulanmakdyr.Trikota fabric matalar dokalan matalardan tapawutlanýar, sebäbi matadaky ýüplügiň görnüşi başga.Trikota توقۇل dokma we örme trikota fabrics matalara bölünýär, olar egin-eşik matalarynda we asma matalarda, öý dokma önümlerinde we beýleki önümlerde giňden ulanylýar we sarp edijileriň köpüsi tarapyndan makullanýar.

habarlar-1-1

Dokma trikota fabric matanyň uzyn (meridional) tarapynda aýlaw döretmek üçin birnäçe ýüplük ulanýar, dokma trikotajy bolsa matanyň transvers (dokma) tarapynda aýlaw döretmek üçin bir ýa-da birnäçe ýüplük ulanýar.Dokma trikota tr trikotawear önümleri azyndan bir ýüplükden emele gelip biler, ýöne önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin birnäçe ýüplük ulanylýar.Dokma trikota fabric mata ýüplük bilen mata emele getirip bilmez, ýüplük diňe rulondan emele gelen zynjyry emele getirip biler.Dokulan trikota fabrics matalaryň hemmesi dokalýan tarapa egrilip bilner, ýöne trikota fabric matalar edip bilmeýär.

Dokma matalary el bilen dokap bolmaýar.Dokma trikota fabric matalaryň uzalmagy, gyrasy togalanmagy, zaýalanmagy we beýleki egrilen trikota fabrics matalar, aýlaw düwüniniň emele gelmegi sebäpli gurluşy durnukly, käbir çeýeligi gaty az.

habarlar-1-2

Trikota fabric mata, rulonlardan emele gelýän we biri-biri bilen baglanyşykly mata görnüşidir.Trikota fabric mata oňat çeýelige eýe, erkin dem alyň, rahat we ýyly, çagalaryň eşikleri, iň köp ulanylýan mata çig maly esasan pagta süýümli ýüpek ýüň, neýlon, akril, poliester himiki süýümli trikota fabric mata ýaly tebigy süýümlerdir. , baý dürlüligi, daşky görnüşi aýratynlyklary ýok, öňkülerinden has köp içki eşik, futbolka we ş.m., häzirki wagtda örmek senagatynyň ösüşi we täze görnüşli gutarnykly tehnikanyň döremegi, örülen matalaryň işleýşi üýtgedilýär. Çagalaryň eşikleriniň ähli kategoriýalary diýen ýaly.


Iş wagty: Noýabr-10-2022