Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, sargytlaryň dowamly minimal mukdary bolmagy üçin ähli sargytlary talap edýäris.Matalaryň agramyna we inine baglydyr.MOQ-ni bilmek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Gurluş wagty näçe?

Sargyt mukdaryna bagly, ýöne adatça sargyt tassyklanylandan 20-30 gün soň.

Nusgalary nädip alyp bolar we nusgalaryň bahasy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Nusgalar (1 howly) mugt, ýöne iberiş bahasy müşderi tarapyndan tölener.

Töleg şertleriňiz nähili?

T / T Ora-da görnüp duran L / C.

Müşderileriň dizaýnyna we reňkine görä öndürip bilersiňizmi?

Hawa edip bilyäs.size hyzmat etmek üçin güýçli we hünärmen önüm toparymyz bar.

Mata üçin adaty gaplamaňyz näme?

Poli halta bilen karton turbanyň üstünde we lcl ibermek üçin goşmaça dokma haltasy.