Biz hakda

Marka taryhy

XV asyryň başynda Zhengeniň ýolbaşçylygyndaky ullakan gämi floty kompaniýanyň ýerleşýän ýeri bolan Çangldan ýola çykdy.Gysga wagtyň içinde Hytaýy döwrüň öňdebaryjy güýji hökmünde kesgitlän syýahatçylyk tapgyrynyň ilkinjisi boldy.600 ýyl soň, “Eterns” toparyny esaslandyryjy Jianping Liu, Çangldan bir garyp maşgalada dünýä indi.Durmuş gazanmak üçin dürli işler etdi.Işleriň biri trikota machine maşyny abatlaýjydy. Doglan ýeri oňa söwda zehinini goldaýar.Trikota machine maşynlaryny bejermekde trikota skills endiklerini öwrendi.Soň bolsa 1993-nji ýylda Furong Trikotajyny esaslandyrdy. Kompaniýa, täze ösüş giňişligini giňeltmek üçin özüni bagyşlap, Zhengeniň başdan geçirmelerini dowam etdirýär.

hakda

Biz kim

“Eternes” topary “Furong Trikota Fabrik” we “Eternes” söwda kompaniýasyndan ybarat.

“Fujian Furong Trikting Co Ltd” 1993-nji ýylda esaslandyryldy. Kompaniýa trikota fabric matalary öndürmekde ýöriteleşendir.Kompaniýada trikota plant zawody we boýag zawody bar.Suw, energetika, gaz we lagym zyňylyşy boýunça infrastrukturasy tamamlandy we Germaniýadan we Taýwandan önümçilik desgalary dünýäde iň ýokary derejä çykdy.Deňeşdirilen tamamlanan tehnologiki innowasiýa ulgamyny döretdi we 2019-njy ýylda “Eternes” söwda kompaniýasy döredildi.

Şahadatnama

Önümlerimiz gowy synagdan geçirildi.Kompaniýa, halkara ekologiki dokma önümi üçin ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, Oeko Tex Standard 100-den geçdi.Synag merkezi Dekatlon tarapyndan tassyklandy.

şahadatnama-6
şahadatnama-1
şahadatnama-2
şahadatnama-3
şahadatnama-5
şahadatnama-4

Kärhana hasaba alyş maglumatlary

Trikota Fabrik: Furong Trikota Co., Ltd.

Döredilen: 1993

Locationerleşýän ýeri: Çangle, Fujian, Hytaý

 

Hasaba alnan maýa: 3 000 000, 0000

Iş görnüşi: Çäklendirilen jogapkärçilik kompaniýasy

Gurama kody: 15486506-6

 

Söwda kompaniýasy: Fujian Eternes Industry & Development Co., Ltd.

Döredilen: 2019

Locationerleşýän ýeri: Jinan, Fujian, Hytaý

 

Hasaba alnan maýa: 5000 RMB, 0000000

Iş görnüşi: Çäklendirilen jogapkärçilik kompaniýasy

Gurama kody: MA33EDMN-5

Jemgyýet jogapkärçiligi

Eternes, ýaşyl, pes uglerodly daşky gurşawy goramaga we dokma pudagynda ylmy we tehnologiki ösüşleri ösdürmäge uly ähmiýet berýär.Dokma önümlerini ýokary derejeli ösdürip, içerki we halkara bazarda bäsdeşlik ukybyny gazanmagy we ýiti bäsdeşlik wagtynda işewürlik mümkinçiliklerinden peýdalanmagy maksat edinýäris.